CSS Menu Display Css3Menu.com

ใบไม้เซาะร่องจากแตงกวา

 

 

 เกลาแตงร้านให้ได้รูปร่างใบไม้

 

 สลักเส้นกลางใบของใบไม้

 

 สลักเส้นข้างใบของใบไม้

 

 สลักริมใบไม้ทั้งสองข้างให้ขนานไปกับร่อง

 ของใบไม้

 

 ใบไม้เซาะร่องจากแตงร้าน